Požiadavka na prihlásenie bez certifikátu

Top  Previous  Next

Takéto prihlásenie môže použiť klient portálu v prípade ak:

 

Má platný certifikát, ale bezpečnostný kľúč je poškodený, odcudzený.
Má neplatný certifikát a nepožiadal ešte o predĺženie platnosti certifikátu.
Nemá vydaný certifikát a teda sa prihlasuje Menom a Heslo a zabudol heslo.

 

Ak systém vyzve používateľa na zadanie dôvodu prihlásenia bez certifikátu, klient musí zadať dôvod z ponúknutého číselníka.